Condicions generals

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.ladiva.cat, propietat de Consersus, SL, amb NIF B55328074, amb domicili a c. Figuerola, 35 1-2 17001 Girona; Correu electròni ladiva@ladiva.cat ; des d'ara ''L'EMPRESA''.

En aquest document ens referirem a ''L'USUARI'', que és la persona física que adquireix el producte ofert a través del web i ''L'EMPRESA'', que som nosaltres.

Els productes s'adquireixen directament a L'EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l'L'USUARI i L'EMPRESA.

L'USUARI ha de llegir i acceptar les presents Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra.  Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella ''He llegit i accepto les Condicions Generals'' que apareixerà durant el procés de compra.  En fer-ho L'USUARI confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L'EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per L'EMPRESA durant un any, i L'USUARI durant aquest període podrà obtenir una còpia.

 1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'USUARI s'obliga a tots els efectes a utilitzar el web i, si s'escau, a adquirir els productes oferts per L'EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes condicions generals.

L'EMPRESA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L'USUARI seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats. Els preus indicats en pantalla són en euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

L'USUARI haurà d'emplenar el formulari amb les seves dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l'apartat ''Continuar'' per procedir a la compra dels productes i haurà d'acceptar expressament les presents Condicions Generals.  En la següent pàgina es mostrarà a L'USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicablest , podent L'USUARI arealitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l'apartat ''Pagar''.  Un cop accedeixi a l'apartat ''Pagar'' L'USUARI haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la qual realitzarà el pagament o les dades del seu compte Paypal, i acceptar la realització del pagament.

L'EMPRESA enviarà al correu electrònic de L'USUARI un e-mail justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la formalització de la comanda.  El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per L'EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si L'USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per email a L'EMPRESA.

L'USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L'EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L'EMPRESA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, L'USUARI ha de notificar a L'EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com tingui coneixement.

COMPRA D’UN BONUS O XEC-REGAL

 1. Vosté ha de tenir al menys 18 anys per comprar un bonus o xec-regal
 2. La compra del Bonus o xec-regal finalitzará quan rebi el mail de confirmació de LA DIVA amb un pdf adjunt per descarregar i fer l’ús del servei adquirit.
 3. Els pagaments es poden realizar amb tarjeta de crèdit o dèbit. També es pot pagar mitjançant transferencia bancària , siguent efectiva la venta del bonus o xec-regal en el moment de rebre la confirmació bancària de la transferència.

BESCANVI DEL BONUS O XEC-REGAL

 1. No més es pot bescanviar una vegada i dins de les dates expressament indicades a cada bonus o xec-regal.
 2. Per fer-lo efectiu s’haurà de presentar el PDF enviat per mail en fer la compra (en paper o al móvil) dins el període indicat. Si es fa fóra de les dates establertes es considerarà caducat.
 3. Llevat s’indiqui d’una altre manera, el bonus o xec-regal no autoritza al titular del mateix a rebre la prestació en un determinat moment, pel que es recomana fer reserva de la taula.

4 Els bonus o xec-regal no més es poden bescanviar en la seva totalitat. No es poden fer ús parcialment. Si per qualsevol motiu es fes un ús inferior a l’original de la prestació oferta, no tindrà dret a disposar de crèdit, devolució de diners o un nou bonus per la diferencia entre el valor original i el valor bescanviat.

ÚS DE BONUS O XEC-REGAL

 Qualsevol compra d’un bonus o xec-regal s’entèn realitzada per un ús personal, no comercial, tot i que vosté pugui oferir-lo a una altra persona que en faci servei sense finalitat comercial

El Bonus o xec-regal  és de la seva exclusiva responsabilitat. LA DIVA no es fa responsable de la pèrdua o robatori dels bonus o xecs-regal.

Està prohibida la còpia del Bonus o xec-regal.

Está prohibida la venta comercial dels Bonus o xecs-regal.

DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Vosté té dret a desistir de la compra del seu bonus o xec-regal  dins els 5 dies naturals següents a la recepció del mail de confirmació.

Si vol desistir de la compra del seu bonus o xec-regal pot fer-ho contactant amb nosaltres  a ladiva@ladiva.cat . Si ha fet els passos indicats dins els terminis  se li reemborsarà la totalitat del pagament en 14 dies naturals a partir del dia que vostè va informar del seu desistiment i utilitzant el mateix mètode de pagament original

Per exercir el dret de desistiment, L'USUARI haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d'aquestes condicions generals. Si ho desitja pot utilitzar ara el següent formulari:

Formulari de desistiment

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

 • A l'atenció de Consersus, SL, c. Figuerola, 35 1-2 17001 Girona; correu electrònic
 • Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: __________________________________________________________
 • Comanda realitzada el dia: ____________________
 • Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
 • Domicili: _________________________________________________________________________________
 • Signatura (només si el present formulari es presenta en paper)
 • Data: _____________________
 1. - SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació L'USUARI pot enviar una comunicació a l'EMPRESA al seu correu electrònic.

 1. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals.

 1. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s'hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s'ha de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicat a l'altre.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que L'USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

 1. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia de conformitat amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç:

L'EMPRESA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d'elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, llevat que l'usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.